હેપ્પી મધર્સ ડે…

“ હેપ્પી મધર્સ ડે…
આજે એ વ્યક્તિનો દિવસ છે જેનું કદાચ મારી જીંદગીમાં ખુબ મહત્વ છે, ઘણીવાર તે કોઈ બાબતે ના પાડે તો ગુસ્સો પણ આવે છે, પરંતુ આજે પણ વારંવાર તેના ખોળામાં માથું નાખીને ઊંઘવાની ઈચ્છા થાય છે કારણ કે તે એવી જગ્યા છે જ્યાં મગજ ગમે તેટલું ગરમ હોય ઠંડુ થઇ જાય છે… દિલ ગમે તેટલું નારાજ હોય, રાજી થઇ જાય છે… આંખ ગમે તેટલી રડતી હોય હોંઠ હંમેશા હસતા હોય છે… ”

::~ તેજશ પટેલ ~::

1 Comment

  1. mayuri makwana says:

    when god has hard to reach every corner of the world…..then he creates a mother……….

    I love you mammaaaaaaa…………….

    Like

Leave a Reply to mayuri makwana Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: