જિંદગીના આકાશમાં ઉડવા પાંખો મળે તો સારું..

જિંદગીના આકાશમાં ઉડવા પાંખો મળે તો સારું,

મુશ્કીલોના સાગરમાં કોઈ ડૂબતા બચાવે તો સારું,

લથડતી આ જીંદગીને કોઈનો ખભો મળે તો સારું,

દુનિયાની આ ભીડમાં કોઈનો સાથ મળે તો સારું,

“વિકસતા” આ વિશ્વમાં બે ઘડી ખુશી મળે તો સારું,

સ્વાર્થની આ દુનિયામાં કોઈ આંસુ લુંછનારું મળે તો સારું…

 

Author:  Tejash Patel [ Electronics and Communication Engineer ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: