એક છોકરીએ અંગોમાં સાગરના મોજાં રાખ્યા છે… [ગુજરાત સમાચારના ૧૭-૦૮-૨૦૧૧ ની શતદલ પૂર્તિમાંથી “અનાવૃત્ત” ]

એક છોકરીએ અંગોમાં સાગરના મોજાં રાખ્યા છે… અટકળની આ વાત નથી, મેં થોડાં થોડાં ચાખ્યા છે!

 

આ લેખને સંપૂર્ણ વાંચવા માટે નીચેની લીંક ઉપર ક્લિક કરો.

 

http://www.gujaratsamachar.com/20110817/purti/shatdal/anavrut.html

લેખક – જય વસાવડા.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s